หน้าหลัก

[row h_align=”center”]

[col span__sm=”12″]

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

โดย คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร
(อยู่ในขั้นตอนนำเสนอรูปแบบการทำงานของระบบเพื่อตรวจพิจารณา)

[gap]

จังหวัดสมุทรสาคร เป็นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ปากแม่น้ำท่าจีน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวไว้ว่า ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมุทรสาครเดิมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีชาวจีนนำเรือสำเภาเข้ามาจอดเทียบท่าค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าและได้พักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่า “บ้านท่าจีน” ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวไทย ต่อมาในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) ได้โปรดให้ยกฐานะ “บ้านท่าจีน” ขึ้นเป็น “เมืองสาครบุรี” เพื่อเป็นหัวเมืองสำหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงคราม และเป็นเมืองด่านหน้าป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะเข้ามารุกรานบุกรุกทางทะเล ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรด ให้เปลี่ยนชื่อ “เมืองสาครบุรี” เป็น “เมืองสมุทรสาคร” ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองแห่งทะเลและแม่น้ำ” ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2448) ทรงปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นมณฑลเทศาภิบาล และได้ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ท้องถิ่น โดยใช้รูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล จึงได้มีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะ “ตำบลท่าฉลอม” เป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” จังหวัดสมุทรสาคร เป็นสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัวเมืองเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 6 (พ.ศ. 2456) โปรดเกล้าให้ทางราชการเปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” ทั่วทุกแห่ง ในพระราชอาณาจักร “เมืองสมุทรสาคร” จึงได้เปลี่ยนเป็น “จังหวัดสมุทรสาคร” มาจวบจนปัจจุบันนี้

ส่วนคำว่า “มหาชัย” ที่คนทั่วไปชอบเรียกกันนั้น เป็นชื่อคลองที่สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยาโปรดให้ขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เป็นแนวตรงไปออกปากน้ำเมืองสาครบุรีแทนคลองโคกขามที่คดเคี้ยว แต่ยังไม่ทันเสร็จทรงสวรรคตเสียก่อน จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระสรรเพชญที่ 9 (ขุนหลวงท้ายสระ) ได้โปรดให้ขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จ และได้พระราชทานนามว่าคลองมหาชัย ซึ่งต่อมา ณ บริเวณฝั่งซ้ายปากคลองได้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ขึ้นชื่อว่า “มหาชัย” จึงเป็นที่นิยมเรียกขานแต่นั้นเป็นต้นมา

[gap height=”67px”]

[ux_banner bg=”84″ bg_size=”original” bg_pos=”51% 57%” hover=”zoom-long” hover_alt=”zoom” effect=”sparkle” visibility=”hide-for-small”]

[text_box width=”88″ width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[row_inner v_align=”middle” h_align=”center”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”75″ width=”86″ image_hover=”zoom” animate=”bounceInUp”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

[row_inner_1 h_align=”center”]

[col_inner_1 span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”17″ animate=”fadeInUp”]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”16″ animate=”fadeInRight”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาคร

[/col_inner]

[/row_inner]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ visibility=”show-for-small”]

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

ข้อมูลท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร

[row_inner h_align=”center”]

[col_inner span=”5″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”17″ animate=”fadeInUp”]

[/col_inner]
[col_inner span=”5″ span__sm=”6″]

[ux_image id=”16″ animate=”fadeInRight”]

[/col_inner]

[/row_inner]

คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมท่องเที่ยว
จังหวัดสมุทรสาคร

[/col]

[/row]
[ux_banner height=”300px” bg=”41″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”66% 31%”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

ขอเชิญทุกท่านได้มีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยว ธุรกิจ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร  แหล่งท่องเที่ยว บนระบบ เที่ยว!สมุทรสาคร

[button text=”เพิ่มสถานที่ใหม่เข้าไปในระบบ”]

[/text_box]

[/ux_banner]